صدور موافقت اصولی جهت فعالیت مرکز تحقیقاتی جدید در حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

636739838350577005.jpg

موافقت اصولی جهت فعالیت مرکز تحقیقاتی جدید در حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود صادر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی  به نقل از معاونت علوم پزشکی، دومین جلسه شورای عالی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه مدارک و مستندات ارسالی از واحدهای علوم و تحقیقات، شاهرود و زاهدان جهت تاسیس و راه اندازی مرکز تحقیقاتی جدید در حوزه سلامت مورد بررسی قرار گرفت و با تأسیس سه مرکز تحقیقاتی جدید در این واحدهای دانشگاهی با انجام تغییراتی در عناوین و اعضای هیأت مؤسس پیشنهادی، موافقت شد.
شورای عالی سیاستگذاری مراکز تحقیقاتی با اخذ تفویض اختیار از شورای گسترش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، نسبت به بررسی تخصصی مدارک و مستندات ارسالی از واحدهای دانشگاهی مجری علوم پزشکی این دانشگاه جهت راه اندازی مرکز تحقیقاتی جدید در حوزه علوم پزشکی اقدام می کند.

  • سه شنبه 10 مهر 1397
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

شنبه 04 خرداد 1398 . 08:06 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی