مصاحبه تلویزیونی رئیس بیمارستان دانشگاه آزاد شاهرود در مورد خرید دستگاههای جدید پزشکی-شهریور94

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی