اهداف  و و ظایف شورای نظارت و ارزشیابی :

 

الف) اهداف

  • هدف از تشكيل شوراي نظارت و ارزيابي ارتقاي كيفيت  فعالیت های آموزشي، پژوهشي ، فرهنگي و دانشجویی و اجرائي دانشگاه در جهت تحقق اهداف عالی دانشگاه می­باشد.
  • 1-1-  پیشنهاد جهت بخشيدن به فعاليت­هاي آتي با بهره­گيري از نتايج بررسي­هاي مداوم
  • 1-2- كمك در تعيين شاخص ها و درجه و کمیت  آن كه نشان دهد تا چه حدودي به هدف­هاي اختصاصي نايل آمده­ايم.
  • 1-3- ايجاد زمينه مناسب جهت تقدير از افرادي که كارايي بهتر و موثرتري در اجراي برنامه­ها دارند.
  • 1-4- ارزشيابي و نظارت بر روش­هاي اجرايي دانشگاه
  • 1-5- جلوگيري از تكرار انحرافات، رفع نقايص و ارائه راه حل­هاي مناسب
  • 1-6- اتخاذ تصميم در مورد ادامه، توسعه يا توقف برنامه، پروژه، طرح یا فعالیت خاص شناسايى عوامل بالقوه؛ و برنامه­ریزی نیروی انسانی

ب) وظایف

  • 2-1- هدايت، راهبري و هماهنگي فعاليت­هاي نظارتي و ارزيابي و ارائه پيشنهادهاي مناسب به ریاس