معاون علمی

آقای دکتر مجتبی واحدی

 

تلفن مستقیم :02332394279

تلفن داخلی: 420

شماره سانترال: 23

 

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

  1. نظارت بر اجرای مقررات، آئین­ نامه ­ها و دستورالعمل های آموزشی صادره از سازمان مرکزی دانشگاه.
  2. تشکیل شورای آموزشی دانشگاه
  3. برنامه ­ریزی امور آموزشی و نظارت بر اجرای صحیح آن.
  4. بررسی پیشنهادات رسیده از دانشکده­ ها و انعکاس آن به شورای آموزشی دانشگاه همراه با اظهار نظر و در صورت نیاز ارسال نظرات و پیشنهادات تأیید شده به معاونت آموزشی دانشگاه (سازمان مرکزی)
  5. بررسی و ارزیابی فعالیتهای آموزشی دانشکده­ های ذیربط و تهیه گزارش برای ریاست واحد دانشگاهی.
  6. هدایت و راهنمایی پرسنل حوزه معاونت مربوط به منظور بالا بردن کیفیت کار آموزشی و ارزشیابی کار آنان و انعکاس نتیجه به ریاست واحد جهت درج در سوابق استخدامی آنان به منظور ترفیعات بعدی.
  7. بررسی و پیشنهاد تأسیس و یا حذف رشته­ های تحصیلی در مقاطع مختلف همراه با دلایل از طریق سلسله مراتب.
  8. بررسی و ارائه پیشنهادات سازنده در جهت بالا بردن کیفیت امور آموزشی در دانشگاه
  9. اداره و راهبری امور آموزش دانشگاه در چارچوب سیاست­ها، مقررات و آئین­ نامه ­های مصوب و ایجاد هماهنگی بین مدیریت­ها و ادارات تابعه و همکاری با دانشکده ها.
  10. تهیه و تنظیم برنامه­ های آموزشی و نظارت بر اجرای آن و ارزیابی سالانه.
ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی