مدیر مالی 

                                                                                      

                    

   نام و نام خانوادگی : آقای محمدرضا جباری

   مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

   پست الکترونیکی :mohammadrezajabbari55@yahoo.com

    تلفن مستقیم : 32394443 – داخلی 405

اهم فعالیت ها :

- اقدام و نظارت بر اجرای صحیح قوانین مالیاتی ، بیمه ای  و مقررات و آئین نامه های مالی که از طرف سازمان مرکزی دانشگاه تهیه ، تدوین و به واحدهای دانشگاهی ابلاغ می گردد.

- اقدام و نظارت بر اجرای صحیح تنظیم حسابها و دفاتر قانونی و نگهداری اسناد و مدارک مالی و محاسباتی و نگهداری حسابها و ثبت آن در رایانه و تقسیم کار بین ادارات و پرسنل تحت سرپرستی.

- اقدام و نظارت بر تهیه ترازهای ماهیانه و پایان سال واحد دانشگاهی.

- اقدام و نظارت در تهیه و تنظیم اسناد هزینه کلیه پرداختها ، اعم از حقوق و دستمزد و یا سایر هزینه ها (جاری یا سرمایه ای) و انطباق آن با آئین نامه ها و ضوابط دانشگاه.

- نظارت بر تهیه و تنظیم صورت مغایرت حسابهای بانکی .

- اقدام و نظارت بر وصول درآمدها و ثبت و نگهداری صحیح حساب وصولی ها و درآمدهای واحد دانشگاهی .

- اقدام و نظارت بر حفظ اموال و دارائیهای واحد دانشگاهی .

- نظارت و رسیدگی بر تنخواه گردان ها ، پیش پرداخت ها و علی الحساب های پرداختی به افراد حقیقی و حقوقی .

- نظارت بر هزینه های واحد به نحوی که رعایت سرفصل های بودجه ای به نحو قابل قبول انجام شود .

- شرکت در جلسات کمسیون معاملات دانشگاه و جلسات مزایده ، مناقصه و... .

- همکاری با دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد در زمینه اجرای برنامه های آموزشی به منظور افزایش اطلاعات و تخصص کارکنان امور مالی.

- همکاری با دفتر طرح ، برنامه و بودجه (حوزه معاونت پژوهشی) جهت تنظیم بودجه واحد در مقاطع زمانی مختلف .

- همکاری ، اقدام و نظارت در امر انبار گردانی در انبارهای واحد دانشگاهی.

تلگرام روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی