انبار مرکزی

                                                                                                        

                                                                                                                نام و نام خانوادگی : آقای علی ربیعی

                                                                                                                مدرک تحصیلی : لیسانس معارف

                                                                                                                پست الکترونیکی : -

                                                                                                                تلفن داخلی : 272

شرح خدمات :

- دريافت وكنترل اقلام خريداري شده توسط كارشناسان خريد كارپردازي و صدور قبض انبار.

- تفكيك.چيدمان ونگهداري اقلام بر اساس ماهيت كالاها در انبارهاي مجزا.

- كنترل و نظارت مداوم در خصوص تاريخ انقضاء كالاهاي فاسد شدني و الويت بندي در تحويل آنها بر اساس تاريخ انقضاء.

- برآورد نيازهاي معمول دانشگاه بصورت شش ماهه و تنظيم درخواست خريد در قالب شارژ انبار.

- بازديد از مصالح ساختماني تخليه شده در محل پروژه هاي عمراني.

- بازديد وكنترل تجهيزات كه بدلايل خاص بصورت مستقيم تحويل بخش ها و  گروههاي مختلف مي شود.

- انجام ساير امور مربوط بر حسب تشخيص و ارجاع مقام مافوق.

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی