امتحانات - آقای مهرداد باقری

bmehrdad62@yahoo.com

تلفن داخلی : 432

نمونه وظایف و مسئولیتها :

. برگزاری امتحانات در پایان هر نیمسال و اعلام نمرات

  1. ثبت تمامی نمرات اعم ازکارآموزی،  پروژه،  معرفی به استاد، پایان نامه، دروس معادلسازی شده، نمرات میهمان از، انتقال از و ثبت حذف های آموزشی، پزشکی و اضطراری
  2. کنترل و ثبت حذف آموزشی دانشجویان ارشد
  3. کنترل و ثبت نمرات دانشجویان علوم پزشکی با توجه به بخشنامه های مربوطه
  4. ثبت رأی آموزشی دانشکده­ها در خصوص دانشجویانی که مشکل ثبت نمره دارند.
ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی