سعید حسنی

   

پست سازمانی: مدیر امور دانشجویی

تحصیلات :فوق لیسانس حقوق بین الملل                                         

تلفن داخلی:435

تلفن مستقیم: 32394544

        آدرس الکترونیکی: s_hasani55@yahoo.com

                       

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی