محمد رضوانی

پست سازمانی: متصدی امور تغدیه         

تحصیلات : لیسانس         

تلفن داخلی:254

m.rezvani1353@gmail.comآدرس الکترونیکی:

 

امور تغذیه و سلف سرویس:

 

از قسمتهای تابعه امور دانشجویی است و مسئولیت سازماندهی و اداره غذا خوریهای دانشجویان و اساتید را بر عهده دارد. این غذا خوریها در یک وعده به دانشجویان سرویس می دهد.

شرح وظایف:

  1. صدور کارت اتوماسیون دانشجویی جهت کلیه دانشجویان
  2. تهیه مواد غذایی مورد نیاز به غیر از مواد سهمیه ای جهت تامین غذای روزانه دانشجویان در سلف سرویس ها
  3.  تامین به موقع تجهیزات مورد نیاز طبخ غذا
  4. تدوین واجرای برنامه غذایی توسط کمیته تغذیه و با نظر خواهی از دانشجویان
  5. نظارت دقیق بر مصرف مواد غذایی
  6. کنترل کیفیت مواد غذایی خریداری شده
  7. رسیدگی مرتب به وضعیت بهداشت محیط سلف سرویس، آشپزخانه، نیروهای  سلف سرویس
  8.  
ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی