آموزش مرکزی - آقای رضا میرصالحی

mirsalehy236@gmail.com

تلفن مستقیم : 02332390303/ تلفن داخلی : 428

نمونه وظایف و مسئولیتها :

1 _ انتخاب واحد در هر نیمسال و ثبت نام دانشجویان ورودی های جدید

2 _ بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان و طرح در شورای آموزشی و در صورت لزوم در کمیسیون موارد خاص

3_ بررسی پتانسیل های موجود از نظر جذب رشته و پیگیریهای لازم

4 - شرکت در جلسات شورای آموزشی

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی