فایلهای مربوط به اساتید

 

فایلهای مربوط به دانشجویان

n فرایند ثبت پرونده های ارتقای اعضای هیات علمی در واحد دانشگاهی

ارتقای اعضای هیات علمی (1)

ا  ارتقای اعضای هیات علمی (2)

   ارتقای اعضای هیات علمی (3)

   ارتقای اعضای هیات علمی (4)

 

م برنامه هفتگی تدریس اساتید و نمونه طرح درس (لازم است این فرم توسط اساتید محترم تکمیل گردد)

مدارک لازم برای تکمیل فرم اطلاعات اعضای هیات علمی برای سیستم اتوماسیون 

فرم اطلاعات اعضای هیات علمی برای سیستم اتوماسیون

 

روند اجرایی بررسی پرونده های ترفیع سالانه اعضای هیات علمی

آیین نامه مرخصی اعضای هیات علمی (1)

آیین نامه مرخصی اعضای هیات علمی (2)

دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی ( غیر پزشکی)

دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی (پزشکی)

ساعات موظفی تدریس و نحوه پرداخت حق مرتبه علمی اعضای هیات علمی

 

        جدول زمانبندی برنامه تحصیلی سال 95-94

 

 

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی