دانشکده علوم پزشکی

دکترا حرفه ای

1- پزشکی

 

کارشناسی پیوسته

1-  پرستاری

 

2- علوم آزمایشگاهی

 

3- هوشبری

 

کارشناسی ناپیوسته

1- علوم آزمایشگاهی

 

2- هوشبری

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی