فعالیت های آموزشی مرکز :

این مرکز جهت تربیت دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی درنظر گرفته شده است . به منظور سامان دهی هرچه بیشتر آموزش و پژوهش ، این مرکز اقدام به تجهیز فضاهای آموزشی و اصلاح وتکمیل فرآیند های آموزشی از جمله افزایش تنوع عرصه های آموزش عملی و ایجاد زیر ساختهای پژوهشی نموده است . بهبود نظام آموزش پرسنل در سطح فراگیر در کنار تحولات دیگر مرکز با جدیت فراوان دنبال شده و با هدف توانمند ساختن تمتمی رده های خدمت رسان و پشتیبان حتی کادر اداری ، خرماتی ، تاسیساتی و نگهبان ها ادامه دارد .

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی