آیین نامه ها و ضوابط :

 •    رعایت موازین شرعی و اسلامی در محیط کار الزامی می باشد
 •   پرسنل جدیدالورود موظفند پس از تکمیل پرونده کارگزینی جهت تکمیل شناسنامه آموزشی خود به خانم سلیمانی ( کارشناس آموزش ) مراجعه نمایند .
 • سیستم پرداخت حقوق بر مبنای عملکرد فردی می باشد . عملکرد افراد بر اساس چک لیست های ارزشیابی به صورت ادواری مورد ارزیابی قرار می گیرد .
 •    ساعات شروع کار اداری از ساعت7 صبح و پایان کار ساعت 14:40 می باشد
 • مرخصی سالانه پرسنل رسمی و قراردادی 30 روز می باشد .
 • مرخصی استعلاجی برای پرسنل حداکثر 3 روز در طول ماه و مازاد آن از طریق بیمه پرداخت می گردد
 • در این برنامه کاری در واحدهای مختلف به صورت ماهیانه تنظیم می شود .
 • ساعت ورود و خروج پرسنل در شیفت های مختلف طبق ضوابط تعیین شده بیمارستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
 • پرسنل پرستاری از نظر کاری و نوع شیفت در بخش خاص ثابت نمی باشند
 • در مواقع اضطراری برای خروج از بیمارستان می بایست پس از هماهنگی لازم با سرپرست مربوطه ، برگه مرخصی ساعتی شما توسط ایشان امضاء شده و به نگهبانی ارائه گردد .
 • استفاده از لباس فرم تعیین شده در تمامی ساعات کار الزامی است .
 • استفاده از اتیکت شناسایی بر روی لباس در تمام ساعات اداری برای کلیه پرسنل الزامی می باشد .
 • در صورت بیماری ، پرسنل پرستاری با گرفتن برگه ی استعلاجی از پزشک معالج مراجعه به پزشک متعهد بیمارستان تایید می شود .
 • ایجاد ارتباط مناسب و محترمانه با تمامی مراجعین ، جزء وظایف کارکنان است
 •   انجام امور بیمار به بهترین نحو و برخورد مسئولانه با بیماران ، جزء وظایف کارکنان است .
 • برخورد شایسته ، لبخند و تبسم هرگز فراموش نشود .
 •  
ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی