دفتر برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

  1. معرفی

پیرو ابلاغ نمودار سازمانی واحدهای دانشگاهی طی بخشنامه شماره 22135/57 مورخ 7/4/1394(نحوه سازمان دهی واحدها و مراکز آموزشی) و نیز بخشنامه شماره 18596/77مورخ 24/3/1394 به منظور ارتقاء سطح کیفی برنامه ریزی ، برنامه ریزی و نظارت بر امور اقتصادیدانش بنیان و تجاری سازی دانش ،برگزاری دوره های کاربردی کوتاه مدت برای اعضای هیات علمی و کارکنان این واحد دانشگاهیبه منظور استقرار نظام مدیریت دانش ، برگزاری دوره های کاربردی کوتاه مدت برای موسسات و سازمان های بیرون دانشگاه و استقرار نظام تشکیلاتی و سازمانی ،طبقه بندی مشاغل و نظارت بر اجرایآن با رویکرد مهندسی ساختار،نمودار سازمانی و مشاغل و شرح وظایف ، دفتر برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاداسلامی واحد شاهرود  در نمودار سازمانی این واحد دانشگاهیطبق نامه شماره 56697/57/ص/94 مورخ 6/8/94 مورد تایید معاونت محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش ینیان دانشگاه آزاد اسلامی ،جناب آقای دکتر فریدون رهنمای رودپشتیقرار گرفت .

دفتر برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهروددر زیر مجموعه حوزه ریاست واحد قرار دارد وافرادی که در این دفتر مشغول به فعالیت می باشند عبارتند از:

1-محسن بوجاری با سمت مدیر دفتر برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان      داخلی 359             مستقیم 32390324

2-آقای حسن شادی با سمت مسئول نظارت و ارزیابی عملکرد                                 داخلی 463

3-آقای حامد حسینی با سمت کارشناس برنامه و بودجه                                           داخلی 459

4- آقای حسین مشکی با سمت کارشناس توانمند سازی منابع انسانی                       داخلی 332

این دفتر در طبقه چهارمساختمان کارگاه ها و آزمایشگاه ها(ساختمان پنج طبقه سابق )واقع می باشد.

  1. وظایف
  2.  

2-2- جمع آوری و سازماندهی اطلاعات و بررسیو مدیریت شاخص های جدید مربوط به ارزیابی سنجش عملکرد و رتبه بندی و تعالی سازمانی در واحد

2-3- نیاز سنجی ،برنامه ریزی ،اجرا،ارزشیابی و    بازخورد دوره های آموزشی کوتاه مدت در چهارسطح (کارمندان- هیات علمی – بورسیه و مدیران) و ارایه گزارشات مربوطه در واحد دانشگاهی با هدف توانمند سازی منابع انسانی و استقرار نظام مدیریت دانش.

2-4- تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت (راهبردی)، تدوین بودجه سالانه و مطالعه بررسی و اقدام مقتضی در زمینه سایر امور مرتبط با برنامه ریزی و بودجه ریزی.

2-5- برگزاری دوره های کاربردی کوتاه مدت برای موسسات و سازمان های بیرون از دانشگاه.

2-6- توجه به مدل و برنامه های آتی براساس مطالعات مربوط به دانشگاه های آینده.

2-7- استقرار نظام تشکیلاتی و سازمانی، طبقه بندی مشاغل و نظارت بر اجرای آن با رویکرد مهندسی ساختار، نمودار سازمانی و مشاغل و شرح وظایف.

2-8- برنامه ریزی و نظارت بر امور اقتصادی دانش بنیان و تجاری سازی دانش.

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی