خدمات پاراکلینیکی در بیمارستان :

  • آزمایشگاه و آسیب شناسی
  • رادیولوژی و سونوگرافی و سی تی اسکن
  • MRI
  • پاراکلینیک قلب
  • ماموگرافی
  •  
ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی