دکتر محسن بوجاری

مدیر دفتر برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

 

  1. شرح وظایف مدیر و کارشناسان دفتر برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

- توجه به مدل و برنامه های آتی براساس مطالعات مربوط به دانشگاه های آینده.

- استقرار نظام تشکیلاتی و سازمانی، طبقه بندی مشاغل و نظارت بر اجرای آن با رویکرد مهندسی ساختار، نمودار سازمانی و مشاغل و شرح وظایف.

- برنامه ریزی و نظارت بر امور اقتصادی دانش بنیان و تجاری سازی دانش.

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی