فرمها و راهنماهای تخصیص وام :

 

دانشجوی عزیز لطفا فرمهای ذیل را با توجه به درخواست مربوطه برای ارائه به صندوق رفاه پرینت نمایید .

 

الف : درخواست تسهیلات قرض الحسنه دانشجویی وام شهریه :

اینجانب                                 نام پدر                   شماره شناسنامه                محل صدور               سال تولد

تابعیت                        با مطالعه دقیق آئین نامه اعطای تسهیلات قرض الحسنه صندوق رفاه دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی و با آگاهی از اینکه این صندوق صرفاً به منظور کمک به دانشجویان مستعدیکه امکانات مالی برای پرداخت هزینه های تحصیلی خود را ندارند تشکیل گردیده و بایستی به هنگام ترک تحصیل، اخراج و یا اتمام تحصیلات براساس ضوابط تعیین شده نسبت به بازپرداخت قرض اقدام نمایم. از آنجائیکه خود را واجد شرایط برای اخذ قرض می دانم . لذا با نهایت صداقت و دقت نسبت به تکمیل این پرسشنامه اقدام نموده و بمنظور تامین بخشی از شهریه تحصیلی/ هزینه تحصیلی/ اجاره مسکن/ هزینه ازدواج / تقاضای دریافت                         مبلغ                                 ریال قرض را دارم .                                                           

                                                                                               امضاء دانشجو

 

به وسیله متقاضی تکمیل شود

1 – وضعیت تأهل :

مجرد ð    متأهلð        نام و نام خانوادگی همسر :                               تعداد اولاد :           شغل :

درآمد ماهیانه همسر :                             آدرس محل کار همسر :                                     تلفن :

2 – مشخصات پدر :

نام و نام خانوادگی :                         شماره شناسنامه :                   سال تولد :                شغل :

درآمد ماهیانه :                            تعداد عائله تحت تکفل :          آدرس محل کار :                  تلفن :

3 – وضعیت مالی :

خانه شخصیð                رایگانð                استیجاریð                 مبلغ اجاره ماهیانه :

منبع تأمین مخارج ماهیانه و تحصیل :      شخصاًð              خانوادهð               بستگانð              منابع دیگر

درصورت اشتغال : نام سازمان                                     شغل :                                      نوع استخدام :

درآمد ماهیانه :                                آدرس محل کار :                                                  تلفن :

مشخصات کسانی که از نظر مالی به شما کمک می کنند .

ردیف

نسبت

نام و نام خانوادگی

شغل

درآمد ماهیانه

تعداد عائله

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

آیا در حال حاضر از نهاد یا سازمانی کمک هزینه تحصیلی دریافت می دارید؟ بلیð            خیرð

درصورت پاسخ مثبت : نام سازمان                                   مبلغ کمک

4 – وضعیت تحصیلی :

کاردانیð            کارشناسی ناپیوستهð           کارشناسی پیوستهð            کارشناسی ارشد ناپیوستهð

کارشناسی ارشد پیوسته ð       دکتری تخصصیð          دکترای حرفه ایð        رشته:                       ترم:

نام واحد :           تعداد واحدهائی که گذرانده اید:           تعداد واحدهای ترم جاری:             معدل ترم قبل:

5 – وضعیت نظام وظیفه :

کارت پایان خدمت داردð                   معافð                    علت ذکر شود

6 – آدرس محل سکونت :

آدرس :                                                        شماره تلفن :                      کد شهرستان :

نام و نام خانوادگی و امضاء قرض گیرنده (دانشجو)

 

 

 

 

ضامن که میبایستی کارمند دولت با گواهی اشتغال با آخرین برگ واریز حقوق ماهیانه بحساب بانک طبق فرم مخصوص دانشگاه باشد با آگاهی از اینکه صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی فقط به دانشجویانی قرض میدهد که برای پرداخت هزینه تحصیلی خود بنیه مالی ندارند ، مسئولیت شرعی و وجدانی خود را درنظر قرار داده ، سپس جدول زیر را تکمیل نماید .

توسط ضامن تکمیل شود

7 – مشخصات ضامن :

اینجانب                                نام پدر                شماره شناسنامه                 صادره از                تاریخ تولد            

آدرس محل کار : شهر               خیابان                                    کوچه                                  تلفن

آدرس محل سکونت : شهر             خیابان                          کوچه                      پلاک                طبقه         تلفن

با قبول شرایط فوق بطور غیرقابل فسخ بازپرداخت اقساط قرض الحسنه برادر / خواهر

را تضمین نموده که درصورت عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر رأساً تسهیلات مزبور را پرداخت نمایم .

                                                                                                            امضاء ضامن

 

نظریه واحد

8 – وضعیت تحصیلی :

دانشجو                           به شماره دانشجویی                           رشته                                  ترم                

نیمسال اول / دوم سال تحصیلی                  تعداد واحدهای گذرانده شده                     معدل کل                

تعداد ترمهای مشروط                       مبلغ شهریه

وضعیت اخلاقی :

دانشجو از نظر رفتار و اخلاق مورد تأیید می باشد و شئون دانشجوئی و مقررات انضباطی دانشگاه را رعایت می نماید.

 

                                             تاریخ                               محل امضای گروه آموزشی مربوطه

 

نظریه کمیته قرض الحسنه

9 – در جلسه مورخ                  کمیته اعطای تسهیلات قرض الحسنه صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود مطرح گردید و کمیته با اعطای مبلغ                                     ریال (حروفی)                                               ریال بعنوان قرض الحسنه شهریه تحصیلی (کوتاه مدت-میان مدت- بلند مدت ) هزینه تحصیلی / اجاره مسکن/ هزینه ازدواج و ... موافقت دارد .

محل امضای اعضای کمیته :

1 -   صندوق رفاه دانشجویی                     2 -  معاونت دانشجویی                                 3 –

 

 

 

توضیح : چنانچه کمیته با اعطاء قرض موافقت ننماید ، علت ذیلاً اعلام دارد.

علت عدم موافقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد شاهرود

 

   تـــاريـخ :

   شمـاره :

   پيوست :

بسمه تعالي

 

تـعهـد نـامـه

 

 

اينجانب                                     نام پدر                    شماره شناسنامه                      محل صدور                  

شماره دانشجويي                      سال تولد                دانشجوي رشته                         

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود که از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان استفاده می نمایم با اطلاع كامل از مفاد آئين نامه و نحوه استفاده از تسهيلات متعهد مي شوم نسبت به بازپرداخت و واريز بدهي خود طبق اقساطي كه دانشگاه آزاد اسلامي تعيين           مي نمايد در سررسيدهاي مقرر اقدام نمايم و در صورت تخلف از آئين نامه مربوط و يا عدم پرداخت اقساط در سررسيدهاي مقرر و يا ترك تحصيل و يا اخراج به هرعلت و كليه بدهي و خسارت ناشي ازآن به ميـزاني كه دانشگاه آزاد اسلامي تعيين و اعلام مي نمايد تبديل به دين حال شده و بايستي يكجا پرداخت نمايم . تشخيص دانشگاه آزاد اسلامي درباره وقوع تخلف ، مدت بازپرداخت ، هزينه هاي متعلقه و مبلغي كه بايد پرداخت كنم قطعي و غيرقابل اعتراض است و دانشگاه آزاد اسلامي مي تواند علاوه بر عدم تحويل مدارك تحصيلي بعنوان وكيل بلاعزل با حق توكيل غيرولو كراراً از طرف اينجانب نسبت به وصول مطالبات خودش از محل حقوق و مزاياي ماهيانه و يا هرنوع دارائي ديگر اينجانب اقدام نمايد و يا از طريق مراجع قانوني با استفاده ازچك و يا سفته هـاي واگذاري بر علیه اينجانب و ضامن  منفرداً و يا متضامناً اجرائيه صادر و كليه طلب خود را يكجا مطالبه و وصول نمايد .

 

محل امضاء دانشجو

 

آدرس محل سكونت والدين :

شماره تلفن :

آدرس محل سكونت در شاهرود :

 

 

اینجانب                                       نام پدر                     شماره شناسنامه                          شغل

تلفن                       به آدرس

بعنوان ضامن بازپرداخت کلیه اقساط تسهیلات اعطایی متضامناً ضمانت می نمایم .

 

امضاء ضامن

تاریخ

 

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد شاهرود

 

شماره :

تاریخ :

پیوست :

باسمه تعالی

 

نمونه فرم گواهی اشتغال به کار ضامن رسمی که می بایست اداره ضامن تایید نماید

 

از :

 

به : ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

 

 

سلام علیکم

          احتراماً آقای/خانم                فرزند               به شماره شناسنامه            صادره از 

دارنده حساب جاری                                 به نشانی :

که امضــاء وی در ذیل این برگه آمده است کارمند رسمی این اداره می بـاشد . لذا با توجه به اینکه نامبرده ضمانت وام قرض الحسنه   

دانشجو                                دانشجوی رشته                             به شماره دانشجویی                                 

را قبول نموده است ، درصورت عدم واریز اقساط مراتب را به این اداره اعلام تا اقساط معوقه از حقوق وی کسر و
به حساب دانشگاه واریز گردد .

 

 

 

 

نمونه امضاء ضامن                                                       رئیس/معاون اداره

 

 

 

 

ب : درخواست تسهیلات قرض الحسنه دانشجویی وام اجاره مسکن

اینجانب                                 نام پدر                   شماره شناسنامه                محل صدور               سال تولد

تابعیت                        با مطالعه دقیق آئین نامه اعطای تسهیلات قرض الحسنه صندوق رفاه دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی و با آگاهی از اینکه این صندوق صرفاً به منظور کمک به دانشجویان مستعدیکه امکانات مالی برای پرداخت هزینه های تحصیلی خود را ندارند تشکیل گردیده و بایستی به هنگام ترک تحصیل، اخراج و یا اتمام تحصیلات براساس ضوابط تعیین شده نسبت به بازپرداخت قرض اقدام نمایم. از آنجائیکه خود را واجد شرایط برای اخذ قرض می دانم . لذا با نهایت صداقت و دقت نسبت به تکمیل این پرسشنامه اقدام نموده و بمنظور تامین بخشی از شهریه تحصیلی/ هزینه تحصیلی/ اجاره مسکن/ هزینه ازدواج / تقاضای دریافت                         مبلغ                                 ریال قرض را دارم .                                                           

                                                                                               امضاء دانشجو

 

به وسیله متقاضی تکمیل شود

1 – وضعیت تأهل :

مجرد ð    متأهلð        نام و نام خانوادگی همسر :                               تعداد اولاد :           شغل :

درآمد ماهیانه همسر :                             آدرس محل کار همسر :                                     تلفن :

2 – مشخصات پدر :

نام و نام خانوادگی :                         شماره شناسنامه :                   سال تولد :                شغل :

درآمد ماهیانه :                            تعداد عائله تحت تکفل :          آدرس محل کار :                  تلفن :

3 – وضعیت مالی :

خانه شخصیð                رایگانð                استیجاریð                 مبلغ اجاره ماهیانه :

منبع تأمین مخارج ماهیانه و تحصیل :      شخصاًð              خانوادهð               بستگانð              منابع دیگر

درصورت اشتغال : نام سازمان                                     شغل :                                      نوع استخدام :

درآمد ماهیانه :                                آدرس محل کار :                                                  تلفن :

مشخصات کسانی که از نظر مالی به شما کمک می کنند .

ردیف

نسبت

نام و نام خانوادگی

شغل

درآمد ماهیانه

تعداد عائله

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

آیا در حال حاضر از نهاد یا سازمانی کمک هزینه تحصیلی دریافت می دارید؟ بلیð            خیرð

درصورت پاسخ مثبت : نام سازمان                                   مبلغ کمک

4 – وضعیت تحصیلی :

کاردانیð            کارشناسی ناپیوستهð           کارشناسی پیوستهð            کارشناسی ارشد ناپیوستهð

کارشناسی ارشد پیوسته ð       دکتری تخصصیð          دکترای حرفه ایð        رشته:                       ترم:

نام واحد :           تعداد واحدهائی که گذرانده اید:           تعداد واحدهای ترم جاری:             معدل ترم قبل:

5 – وضعیت نظام وظیفه :

کارت پایان خدمت داردð                   معافð                    علت ذکر شود

6 – آدرس محل سکونت :

آدرس :                                                        شماره تلفن :                      کد شهرستان :

نام و نام خانوادگی و امضاء قرض گیرنده (دانشجو)

 

 

 

 

ضامن که میبایستی کارمند دولت با گواهی اشتغال با آخرین برگ واریز حقوق ماهیانه بحساب بانک طبق فرم مخصوص دانشگاه باشد با آگاهی از اینکه صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی فقط به دانشجویانی قرض میدهد که برای پرداخت هزینه تحصیلی خود بنیه مالی ندارند ، مسئولیت شرعی و وجدانی خود را درنظر قرار داده ، سپس جدول زیر را تکمیل نماید .

توسط ضامن تکمیل شود

7 – مشخصات ضامن :

اینجانب                                نام پدر                شماره شناسنامه                 صادره از                تاریخ تولد            

آدرس محل کار : شهر               خیابان                                    کوچه                                  تلفن

آدرس محل سکونت : شهر             خیابان                          کوچه                      پلاک                طبقه         تلفن

با قبول شرایط فوق بطور غیرقابل فسخ بازپرداخت اقساط قرض الحسنه برادر / خواهر

را تضمین نموده که درصورت عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر رأساً تسهیلات مزبور را پرداخت نمایم .

                                                                                                            امضاء ضامن

 

نظریه واحد

8 – وضعیت تحصیلی :

دانشجو                           به شماره دانشجویی                           رشته                                  ترم                

نیمسال اول / دوم سال تحصیلی                  تعداد واحدهای گذرانده شده                     معدل کل                

تعداد ترمهای مشروط                       مبلغ شهریه

وضعیت اخلاقی :

دانشجو از نظر رفتار و اخلاق مورد تأیید می باشد و شئون دانشجوئی و مقررات انضباطی دانشگاه را رعایت می نماید.

 

                                             تاریخ                               محل امضای گروه آموزشی مربوطه

 

نظریه کمیته قرض الحسنه

9 – در جلسه مورخ                  کمیته اعطای تسهیلات قرض الحسنه صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود مطرح گردید و کمیته با اعطای مبلغ                                     ریال (حروفی)                                               ریال بعنوان قرض الحسنه شهریه تحصیلی (کوتاه مدت-میان مدت- بلند مدت ) هزینه تحصیلی / اجاره مسکن/ هزینه ازدواج و ... موافقت دارد .

محل امضای اعضای کمیته :

1 -   صندوق رفاه دانشجویی                     2 -  معاونت دانشجویی                                 3 –

 

 

 

توضیح : چنانچه کمیته با اعطاء قرض موافقت ننماید ، علت ذیلاً اعلام دارد.

علت عدم موافقت

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد شاهرود

 

   تـــاريـخ :

   شمـاره :

   پيوست :

بسمه تعالي

تـعهـد نـامـه

 

 

اينجانب                                     نام پدر                    شماره شناسنامه                      محل صدور                  

شماره دانشجويي                      سال تولد                دانشجوي رشته                         

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود که از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان استفاده می نمایم با اطلاع كامل از مفاد آئين نامه و نحوه استفاده از تسهيلات متعهد مي شوم نسبت به بازپرداخت و واريز بدهي خود طبق اقساطي كه دانشگاه آزاد اسلامي تعيين           مي نمايد در سررسيدهاي مقرر اقدام نمايم و در صورت تخلف از آئين نامه مربوط و يا عدم پرداخت اقساط در سررسيدهاي مقرر و يا ترك تحصيل و يا اخراج به هرعلت و كليه بدهي و خسارت ناشي ازآن به ميـزاني كه دانشگاه آزاد اسلامي تعيين و اعلام مي نمايد تبديل به دين حال شده و بايستي يكجا پرداخت نمايم . تشخيص دانشگاه آزاد اسلامي درباره وقوع تخلف ، مدت بازپرداخت ، هزينه هاي متعلقه و مبلغي كه بايد پرداخت كنم قطعي و غيرقابل اعتراض است و دانشگاه آزاد اسلامي مي تواند علاوه بر عدم تحويل مدارك تحصيلي بعنوان وكيل بلاعزل با حق توكيل غيرولو كراراً از طرف اينجانب نسبت به وصول مطالبات خودش از محل حقوق و مزاياي ماهيانه و يا هرنوع دارائي ديگر اينجانب اقدام نمايد و يا از طريق مراجع قانوني با استفاده ازچك و يا سفته هـاي واگذاري بر علیه اينجانب و ضامن  منفرداً و يا متضامناً اجرائيه صادر و كليه طلب خود را يكجا مطالبه و وصول نمايد .

 

محل امضاء دانشجو

 

آدرس محل سكونت والدين :

شماره تلفن :

آدرس محل سكونت در شاهرود :

 

 

اینجانب                                       نام پدر                     شماره شناسنامه                          شغل

تلفن                       به آدرس

بعنوان ضامن بازپرداخت کلیه اقساط تسهیلات اعطایی متضامناً ضمانت می نمایم .

 

امضاء ضامن

تاریخ

 

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد شاهرود

 

شماره :

تاریخ :

پیوست :

باسمه تعالی

 

 

نمونه فرم گواهی اشتغال به کار ضامن رسمی که می بایست اداره ضامن تایید نماید

 

از :

 

به : ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

 

 

سلام علیکم

          احتراماً آقای/خانم                فرزند               به شماره شناسنامه            صادره از 

دارنده حساب جاری                                 به نشانی :

که امضــاء وی در ذیل این برگه آمده است کارمند رسمی این اداره می بـاشد . لذا با توجه به اینکه نامبرده ضمانت وام قرض الحسنه   

دانشجو                                دانشجوی رشته                             به شماره دانشجویی                                 

را قبول نموده است ، درصورت عدم واریز اقساط مراتب را به این اداره اعلام تا اقساط معوقه از حقوق وی کسر و
به حساب دانشگاه واریز گردد .

 

 

 

 

نمونه امضاء ضامن                                                       رئیس/معاون اداره

 

 

 

 

 

 پ : درخواست تسهیلات قرض الحسنه دانشجویی وام ازدواج

اینجانب                                 نام پدر                   شماره شناسنامه                محل صدور               سال تولد

تابعیت                        با مطالعه دقیق آئین نامه اعطای تسهیلات قرض الحسنه صندوق رفاه دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی و با آگاهی از اینکه این صندوق صرفاً به منظور کمک به دانشجویان مستعدیکه امکانات مالی برای پرداخت هزینه های تحصیلی خود را ندارند تشکیل گردیده و بایستی به هنگام ترک تحصیل، اخراج و یا اتمام تحصیلات براساس ضوابط تعیین شده نسبت به بازپرداخت قرض اقدام نمایم. از آنجائیکه خود را واجد شرایط برای اخذ قرض می دانم . لذا با نهایت صداقت و دقت نسبت به تکمیل این پرسشنامه اقدام نموده و بمنظور تامین بخشی از شهریه تحصیلی/ هزینه تحصیلی/ اجاره مسکن/ هزینه ازدواج / تقاضای دریافت                         مبلغ                                 ریال قرض را دارم .                                                           

                                                                                               امضاء دانشجو

 

به وسیله متقاضی تکمیل شود

1 – وضعیت تأهل :

مجرد ð    متأهلð        نام و نام خانوادگی همسر :                               تعداد اولاد :           شغل :

درآمد ماهیانه همسر :                             آدرس محل کار همسر :                                     تلفن :

2 – مشخصات پدر :

نام و نام خانوادگی :                         شماره شناسنامه :                   سال تولد :                شغل :

درآمد ماهیانه :                            تعداد عائله تحت تکفل :          آدرس محل کار :                  تلفن :

3 – وضعیت مالی :

خانه شخصیð                رایگانð                استیجاریð                 مبلغ اجاره ماهیانه :

منبع تأمین مخارج ماهیانه و تحصیل :      شخصاًð              خانوادهð               بستگانð              منابع دیگر

درصورت اشتغال : نام سازمان                                     شغل :                                      نوع استخدام :

درآمد ماهیانه :                                آدرس محل کار :                                                  تلفن :

مشخصات کسانی که از نظر مالی به شما کمک می کنند .

ردیف

نسبت

نام و نام خانوادگی

شغل

درآمد ماهیانه

تعداد عائله

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

آیا در حال حاضر از نهاد یا سازمانی کمک هزینه تحصیلی دریافت می دارید؟ بلیð            خیرð

درصورت پاسخ مثبت : نام سازمان                                   مبلغ کمک

4 – وضعیت تحصیلی :

کاردانیð            کارشناسی ناپیوستهð           کارشناسی پیوستهð            کارشناسی ارشد ناپیوستهð

کارشناسی ارشد پیوسته ð       دکتری تخصصیð          دکترای حرفه ایð        رشته:                       ترم:

نام واحد :           تعداد واحدهائی که گذرانده اید:           تعداد واحدهای ترم جاری:             معدل ترم قبل:

5 – وضعیت نظام وظیفه :

کارت پایان خدمت داردð                   معافð                    علت ذکر شود

6 – آدرس محل سکونت :

آدرس :                                                        شماره تلفن :                      کد شهرستان :

نام و نام خانوادگی و امضاء قرض گیرنده (دانشجو)

 

 

 

 

ضامن که میبایستی کارمند دولت با گواهی اشتغال با آخرین برگ واریز حقوق ماهیانه بحساب بانک طبق فرم مخصوص دانشگاه باشد با آگاهی از اینکه صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی فقط به دانشجویانی قرض میدهد که برای پرداخت هزینه تحصیلی خود بنیه مالی ندارند ، مسئولیت شرعی و وجدانی خود را درنظر قرار داده ، سپس جدول زیر را تکمیل نماید .

توسط ضامن تکمیل شود

7 – مشخصات ضامن :

اینجانب                                نام پدر                شماره شناسنامه                 صادره از                تاریخ تولد            

آدرس محل کار : شهر               خیابان                                    کوچه                                  تلفن

آدرس محل سکونت : شهر             خیابان                          کوچه                      پلاک                طبقه         تلفن

با قبول شرایط فوق بطور غیرقابل فسخ بازپرداخت اقساط قرض الحسنه برادر / خواهر

را تضمین نموده که درصورت عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر رأساً تسهیلات مزبور را پرداخت نمایم .

                                                                                                            امضاء ضامن

 

نظریه واحد

8 – وضعیت تحصیلی :

دانشجو                           به شماره دانشجویی                           رشته                                  ترم                

نیمسال اول / دوم سال تحصیلی                  تعداد واحدهای گذرانده شده                     معدل کل                

تعداد ترمهای مشروط                       مبلغ شهریه

وضعیت اخلاقی :

دانشجو از نظر رفتار و اخلاق مورد تأیید می باشد و شئون دانشجوئی و مقررات انضباطی دانشگاه را رعایت می نماید.

 

                                             تاریخ                               محل امضای گروه آموزشی مربوطه

 

نظریه کمیته قرض الحسنه

9 – در جلسه مورخ                  کمیته اعطای تسهیلات قرض الحسنه صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود مطرح گردید و کمیته با اعطای مبلغ                                     ریال (حروفی)                                               ریال بعنوان قرض الحسنه شهریه تحصیلی (کوتاه مدت-میان مدت- بلند مدت ) هزینه تحصیلی / اجاره مسکن/ هزینه ازدواج و ... موافقت دارد .

محل امضای اعضای کمیته :

1 -   صندوق رفاه دانشجویی                     2 -  معاونت دانشجویی                                 3 –

 

 

 

توضیح : چنانچه کمیته با اعطاء قرض موافقت ننماید ، علت ذیلاً اعلام دارد.

علت عدم موافقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد شاهرود

 

   تـــاريـخ :

   شمـاره :

   پيوست :

بسمه تعالي

 

تـعهـد نـامـه

 

 

اينجانب                                     نام پدر                    شماره شناسنامه                      محل صدور                  

شماره دانشجويي                      سال تولد                دانشجوي رشته                         

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود که از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان استفاده می نمایم با اطلاع كامل از مفاد آئين نامه و نحوه استفاده از تسهيلات متعهد مي شوم نسبت به بازپرداخت و واريز بدهي خود طبق اقساطي كه دانشگاه آزاد اسلامي تعيين           مي نمايد در سررسيدهاي مقرر اقدام نمايم و در صورت تخلف از آئين نامه مربوط و يا عدم پرداخت اقساط در سررسيدهاي مقرر و يا ترك تحصيل و يا اخراج به هرعلت و كليه بدهي و خسارت ناشي ازآن به ميـزاني كه دانشگاه آزاد اسلامي تعيين و اعلام مي نمايد تبديل به دين حال شده و بايستي يكجا پرداخت نمايم . تشخيص دانشگاه آزاد اسلامي درباره وقوع تخلف ، مدت بازپرداخت ، هزينه هاي متعلقه و مبلغي كه بايد پرداخت كنم قطعي و غيرقابل اعتراض است و دانشگاه آزاد اسلامي مي تواند علاوه بر عدم تحويل مدارك تحصيلي بعنوان وكيل بلاعزل با حق توكيل غيرولو كراراً از طرف اينجانب نسبت به وصول مطالبات خودش از محل حقوق و مزاياي ماهيانه و يا هرنوع دارائي ديگر اينجانب اقدام نمايد و يا از طريق مراجع قانوني با استفاده ازچك و يا سفته هـاي واگذاري بر علیه اينجانب و ضامن  منفرداً و يا متضامناً اجرائيه صادر و كليه طلب خود را يكجا مطالبه و وصول نمايد .

 

محل امضاء دانشجو

 

آدرس محل سكونت والدين :

شماره تلفن :

آدرس محل سكونت در شاهرود :

 

 

اینجانب                                       نام پدر                     شماره شناسنامه                          شغل

تلفن                       به آدرس

بعنوان ضامن بازپرداخت کلیه اقساط تسهیلات اعطایی متضامناً ضمانت می نمایم .

 

امضاء ضامن

تاریخ

 

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد شاهرود

 

شماره :

تاریخ :

پیوست :

باسمه تعالی

 

 

نمونه فرم گواهی اشتغال به کار ضامن رسمی که می بایست اداره ضامن تایید نماید

 

از :

 

به : ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

 

 

سلام علیکم

          احتراماً آقای/خانم                فرزند               به شماره شناسنامه            صادره از 

دارنده حساب جاری                                 به نشانی :

که امضــاء وی در ذیل این برگه آمده است کارمند رسمی این اداره می بـاشد . لذا با توجه به اینکه نامبرده ضمانت وام قرض الحسنه   

دانشجو                                دانشجوی رشته                             به شماره دانشجویی                                 

را قبول نموده است ، درصورت عدم واریز اقساط مراتب را به این اداره اعلام تا اقساط معوقه از حقوق وی کسر و
به حساب دانشگاه واریز گردد .

 

 

 

 

نمونه امضاء ضامن                                                       رئیس/معاون اداره

 

 

 

 

 

شرایط متقاضیان وام های ضمن تحصیل :

1 – اخذ فرم ها از سایت و تکمیل آنها و مراجعه به صندوق رفاه از تاریخ یکم تا هفتم هرماه به منظور تحویل فرم و مدارک وام .

2 – دانشجو مشروط نباشد .

3 – سابقه انضباطی اعم از آموزشی و اخلاقی نداشته باشد .

4– سنوات کافی جهت بازپرداخت اقساط وام را داشته باشد .

5 – دانشجوی ترم اول نباشد .

 

مدارک لازم جهت اخذ وام ضمن تحصیل :

1– فتوکپی شناسنامه وام گیرنده دانشجو

2– فتوکپی شناسنامه ضامن .

3 – فتوکپی کارت دانشجویی .

4 – گواهی اشتغال به کار ضامن (کارمند رسمی) برابر فرم دانشگاه .

5 – مبلغ 120% وام ، چک کارمندی بابت ضمانت

6 – تصویر صفحه اول تا چهارم سند ازدواج

7 – تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه متقاضی و همسر برای متقاضیان وام ازدواج (بیشتر از 6 ماه از تاریخ عقد نگذشته باشد)

8 – ارائه اصل سند ازدواج و شناسنامه ها

9 – ارائه اصل و کپی قرارداد اجاره مسکن  برای متقاضیان وام اجاره مسکن

10 - برای دانشجویان ساکن در خوابگاه تاییدیه امور خوابگاهها

 

 

شرایط وام قرض الحسنه شهریه :

نوع وام

مقطع کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد

دکترای حرفه ای

ضمن تحصیل شهریه

10.000.000 ریال

حداکثر بازپرداخت 20 ماهه ضمن تحصیل

10.000.000 ریال

حداکثر بازپرداخت 20 ماهه ضمن تحصیل

10.000.000 ریال

حداکثر بازپرداخت 20 ماهه ضمن تحصیل

20.000.000 ریال

حداکثر بازپرداخت 20 ماهه ضمن تحصیل

20.000.000 ریال

حداکثر بازپرداخت 20 ماهه ضمن تحصیل

شرایط وام ضمن تحصیل شهریه

1 – حداکثر یک ترم مشروطی و معدل کل دانشجو نباید زیر 12 باشد .

2 – تکمیل فرم های مربوط به قرض الحسنه شهریه

 

 

 

نوع وام

مقطع کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد

دکترای حرفه ای

بلندمدت شهریه با اقساط بعد از فراغت از تحصیل

حداکثر وام در هرترم 5.000.000

ریال

حداکثر وام در هرترم 5.000.000

ریال

حداکثر وام در هرترم 5.000.000

ریال

حداکثر وام در هرترم 10.000.000 ریال

حداکثر وام در هرترم 10.000.000 ریال

شرایط وام بلندمدت شهریه با اقساط بعد از فراغت از تحصیل

1 –  سقف مجاز درخواست وام تا ترم 4

2 – حداکثر مجاز به دریافت وام تا 3 مرتبه

1 –  سقف مجاز درخواست وام تا ترم 8

2 – حداکثر مجاز به دریافت وام تا 6 مرتبه

1 –  سقف مجاز درخواست وام تا ترم 4

2 – حداکثر مجاز به دریافت وام تا 3 مرتبه

1 –  سقف مجاز درخواست وام تا ترم 4

2 – حداکثر مجاز به دریافت وام تا 3 مرتبه

1 –  سقف مجاز درخواست وام تا ترم 12

2 – حداکثر مجاز به دریافت وام تا 6 مرتبه.

 

 

 

ت : وام کمک هزینه اجاره مسکن

اجاره مسکن

مجرد

مبلغ وام 5.000.000 ریال

حداکثر بازپرداخت 12 ماهه ضمن تحصیل

شرایط وام :

1 – حداکثر یک ترم مشروطی و معدل کل دانشجو نباید زیر 12 باشد .

2 – تکمیل فرم های مربوط به قرض الحسنه اجاره مسکن

متأهل

مبلغ وام 6.000.000 ریال

حداکثر بازپرداخت 12 ماهه ضمن تحصیل

 

 

 

ت : وام کمک هزینه ازدواج دانشجویی

ازدواج دانشجویی

مبلغ وام 15.000.000 ریال

حداکثر بازپرداخت 20 ماهه ضمن تحصیل

شرایط وام :

1 – حداکثر یک ترم مشروطی و معدل کل دانشجو نباید زیر 12 باشد .

2 – تکمیل فرم های مربوط به قرض الحسنه وام ازدواج

 

 

 

توضیح اینکه :

1 – تمامی دانشجویان می توانند در زمان حذف و اضافه حداکثر 60% شهریه متغیر خود را از طریق صندوق رفاه دانشجویان به صورت چهارماهه تقسیط نمایند و دانشجو می بایست اقساط خود را به حساب صندوق رفاه دانشجویان به شماره حساب 0106108771003 نزد بانک ملی واریز نمایند .

2 – دانشجوی ترم 1 مشمول پرداخت هیچ گونه وام نمی گردد .

3 – تمامی وام های ضمن تحصیل شهریه – مسکن – ازدواج می بایست تا زمان فارغ التحصیلی دانشجو تسویه گردد .

4– دانشجو می بایست درخصوص وام های بلندمدت با اقساط بعد از تحصیل دولت در زمان فارغ التحصیلی با مراجعه به صندوق رفاه دانشجویی 10% از مبلغ وام و در زمان دریافت اصل مدرک فارغ التحصیلی (دانشنامه) کل بدهی وام های بلندمدت را به حساب بانک تجارت ( با دریافت فیش مربوط از صندوق رفاه دانشجویی) اقدام نماید .

 

  • چند اطلاعیه مهم :

 

اطلاعیه مهم صندوق رفاه در ارتباط با نحوه بازپرداخت اقساط وام دریافتی وزارت علوم

دانشجویان گرامی با عنایت به تاکید اداره صندوق رفاه وزارت علوم و همچنین جهت عدم بروز مشکل درمورد تقسیط وام و بازپرداخت وام لطفاً به موارد ذیل با دقت توجه گردد.

1 – دانشجویان به هنگام تسویه حساب درصورت تمایل به تقسیط باید مبلغ 10% از کل وام­های دریافتی را طبق فیش صادر شده توسط اداره صندوق رفاه پرداخت نمایند.

2 – دانشجویان موظف هستند پس از دریافت برگه تسویه حساب (فارغ­التحصیلی) حداکثر تا مدت 5 ماه فرصت دارند جهت انجام مراحل تقسیط و صدور دفترچه وام اقدام نمایند، درغیراین صورت مبلغ کل وام باضافه کارمزد متعلقه بصورت یکجا باید واریز گردد.

3 – دانشجویان طبق ماده 3 دستورالعمل صندوق رفاه موظفند پس از دریافت فرم­های تسویه حساب و پرداخت 10% مبلغ اولیه و دریافت دفترچه، اقساط را در موعد مقرر (سررسید اقساط) بصورت ماهیانه پرداخت نمایند و درصورتیکه بیش از سه بار متوالی در پرداخت اقساط وام تاخیر نمایند بدهی آنان به دین حال تبدیل می گردد و طبق متن سند تعهد محضری ملزم به پرداخت یکجا می­باشند.

4 – دانشجویان فارغ­التحصیلی که از وام فوق استفاده نموده­اند درصورت تمایل می­تواند هنگام تسویه حساب مبلغ اصل وام و کارمزد متعلقه را یکجا تسویه حساب نمایند.

5 – دانشجویان انصرافی – ترک تحصیل – اخراجی که از وام فوق استفاده نموده­اند در هنگام تسویه حساب با دانشگاه ملزم به تسویه حساب یکجا وام می­باشند.

6 – دانشجویان مقطع ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی / کارشناسی به کارشناسی ارشد) که در مقاطع قبلی وام وزارت علوم دریافت نموده­اند حتماً باید تکلیف وام­های مقاطع قبل را روشن نمایند (چه از لحاظ دریافت دفترچه و یا تسویه حساب قطعی) .

اداره صندوق رفاه دانشجویان

 

 

اطلاعیه صندوق رفاه درمورد نحوه تقسیط شهریه و دریافت چک

نیمسال اول هرنیمسال تحصیلی (مهرماه)

نیمسال دوم هر نیمسال تحصیلی (بهمن ماه)

به اطلاع دانشجویان گرامی که متقاضی تقسیط شهریه هستند می­رساند ، لازم است به موارد زیر توجه فرمایند:

1 – برای تقسیط شهریه، دانشجویان عزیز باید با مراجعه به وب­سایت دانشگاه حداکثر تا 60% شهریه متغیر خود را تا پایان حذف و اضافه تقسیط نمایند .

2 – دانشجویانی که تمایل به پرداخت چک دارند نیز می­بایستی حداکثر تا پایان حذف و اضافه با مراجعه حضوری نسبت به تحویل چک به شرح ذیل اقدام نمایند.

توضیح اینکه دانشجویان گرامی می­توانند با مراجعه به صندوق رفاه دانشجویی در سه حالت چکهای مربوط به شهری متغیر را تحویل نمایند:

نیمسال اول                                          نیمسال دوم

1 – اگر سه فقره چک باشد تاریخ چکها 15/8 ، 15/9 و 15/10

2 – اگر دو فقره چک باشد تاریخ چکها 15/8 و 15/9

3 – اگر یک فقره چک باشد تاریخ چک 15/9

4 – دانشجویان ارشد ترم آخر (پایان نامه) درصورت تمایل چهار فقره چک به شرح ذیل :

تاریخ چکها 15/8 ، 15/9 ، 15/10 ، 15/11

1 – اگر سه فقره چک باشد تاریخ چکها 15/1 ، 15/2 و 15/3

2 – اگر دو فقره چک باشد تاریخ چکها 15/1 و 15/2

3 – اگر یک فقره چک باشد تاریخ چک 15/2

4 – دانشجویان ارشد ترم آخر (پایان نامه) درصورت تمایل چهار فقره چک به شرح ذیل :

تاریخ چکها 15/1 ، 15/2 ، 15/3 ، 15/4

 

 

3 – کلیه چک­ها می­بایست در وجه صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود نوشته شود و درغیراینصورت از پذیرفتن آنها معذوریم.

4  - تاریخ چک­ها می­بایست مطابق با تاریخ مندرج در وب سایت باشد .

5 – صندوق رفاه از پذیرش چک­های خارج از سیستم بانکی کشور امثال (امثال صندوق تعاون- قوامین- ثامن و ...) و چک­هایی که دارای قلم خوردگی و مخدوش باشند جداً معذور است.

 

تذکر :

1 – دانشجویان محترم از تحویل دادن چکهایی که حساب آنها مسدود می­باشد جداً خودداری نمایند که درصورت ارسال چکهای فوق به بانک و برگشت آنها ، عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو می­باشد و پس از تحویل

چک­ها به هیچ­وجه چک­های فوق تعویض یا جایگزین نخواهد شد.

2 – دانشجویان محترم دقت نمایند که چک فقط یکبار (در تاریخ سررسید) به حساب گذاشته می­شود و درصورت برگشت چک تنها از طریق تسویه حساب چک برگشتی و واریز مبلغ چک به حساب جاری 1630469149 بنام صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود میسر می­باشد.

3 – دانشجویان محترم در هنگام نوشتن چک نهایت دقت را نمایند (نوشتن صحیح و خوانای عددی و حروفی چک ، تاریخ چک، مبلغ چک، امضای چک و مهر شعبه صادر کننده چک را دقیقا رعایت نمایند تا از برگشت چک جلوگیری بعمل آید) .

4 – دانشجویانی که بابت تقسیط و چک برگشتی بدهکار می­باشند مبالغ بدهی را به حساب جاری جام (ملت) 1630469149 واریز نموده و پس از 48 ساعت فایل آنها باز می گردد .

 

اداره صندوق رفاه دانشجویان

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی