کادانی پیوسته

فرم 1

فرم 2

فرم 3

فرم 4

فرم تعهد سفته

کاردانی ناپیوسته

فرم 1

فرم 2

فرم 3

فرم 4

فرم 5

فرم تعهد سفته

کارشناسی پیوسته

فرم 1

فرم 2

فرم 3

فرم 4

فرم 5

فرم تعهد سفته

کارشناسی ناپیوسته

فرم 1

فرم 2

فرم 3

فرم تعهد سفته

کارشناسی ارشد

فرم 1

فرم 2

فرم تعهد سفته

پزشکی و پیراپزشکی

فرم 1

فرم 2

فرم 3

فرم 4

فرم 5

فرم معاینه پزشکی

فرم تعهد سفته

 دکترای تخصصی

فرم 1

فرم 2

فرم تعهد سفته

 

 

 

((راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی جدید ومدارک مورد نیاز))

1-مراحل قبل از شروع ثبت نام (پیوست 1)

 

2-مراحل ثبت نام

2-1-پذیرفته شده با آزمون : 

                2-1-1-تهیه کارنامه قبولی در آزمون ازسایت مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org

                2-1-2-پرینت وتکمیل فرم های ثبت نام توسط دانشجو (دانلود فرم های ثبت نام)

                2-1-3-به همراه داشتن مدارک ثبت نام

 

2-2-پذیرفته شده بدون آزمون  لینک ثبت نام

                2-2-1-مراجعه به سامانهwww.azmoon.org  مرکز آزمون به نشانیوثبت نام اینترنتی وسپس اخذ پرینت نهایی جهت ارائه به دفاتر ثبت نام

                 2-1-2-پرینت وتکمیل فرم های ثبت نام توسط دانشجو (دانلود فرم های ثبت نام)

                 2-1-3-به همراه داشتن مدارک ثبت نام

 

3- جدول شهریه ها 

3-1-شماره حساب های دانشگاه

 

4-راهنمای انتخاب واحد اینترنتی :

                4-1-انجام مراحل اولیه ثبت نام و واریز شهریه

                 4-2-تحویل مدارک به متصدی بایگانی در دانشکده مربوطه

                4-3-دریافت نام کاربری ورمز عبور از کارشناس گروه مربوطه

                4-4-ورود به سایت دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود به آدرس www.iau-shahrood.ac.ir

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی