فرمهای روز دفاع:

  1. راهنمای پر کردن فرمهای روز دفاع
  2. فرم مدیریت پژوهشی
  3. فرم دعوتنامه
  4. فرم ارزیابی اساتید
  5. فرم حق الزحمه
  6. فرم شماره حساب

دانلود فرمهای مرحله اول :

 فرم کار تحقیق

 فرم کتابخانه رزنت

دانلود فرمهای مرحله دوم :

 فرایند مراحل عدم تکرار

 فرم گزارش سه ماهه پیشرفت کار

فرم پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد / دکترای حرفه ای/دکتری تخصصی

فرم درخواست دفاع از پروپوزال رساله دکتری تخصصی  01-12-97

دستورالعمل نحوه تصویب پروپوزال دانشجویان واجد شرایط اخذ رساله دکتری تخصصی

گزارش پیشرفت کار رساله دکتری

دانلود فرمهای مرحله سوم:

 فرم درخواست دفاعیه از رساله دکتری تخصصی 01-12-97

 فرم درخواست دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد 01-12-97


 فرم درخواست دفاعیه از پایان نامه  دکتری حرفه ای 01-10-99


فرم درخواست مجوز از رساله دکتری تخصصی  01-12-97

 فرم اصلاحات  در جلسه دفاعیه

فرم نظریه داوری

 فرم ج

 فرم ب

دانلود فرمهای مرحله چهارم:

اطلاعیه در مورد چاپ دورو پایان نامه

 مراحل بعد از انجام دفاع

نحوه نگارش پایان نامه و تنظیم قالب CD

فرم تعهد اصالت

 فرم تحویل نسخه های پایان نامه  01-12-97

دانلود فرمهای فرمهای مربوط به مقاله :

اطاعیه مهم پژوهشی در مورد آدرس دهی مقالات دانشگاه آزاد شاهرود

 فرم عدم ارائه مقاله

 فرم ارائه مقاله

 فرم ارزشیابی نمره مقاله

اطلاعیه بسیار مهم پژوهشی (مربوط به مقالات)ویژه دانشجویان علوم و تحقیقات شاهرود

اطلاعیه مهم در خصوص اخذ نمره مقالات علمی مستخرج از پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی